• Enginyeria Mecànica
  Calefacció i Aigua Calenta Sanitària
  Climatització i Ventilació
  Refrigeració
 • Energies Renovables
  Energia Solar Tèrmica
  Energia Solar Fotovoltaica
  Energia Eòlica
 • Manteniment Industrial
  Elaboració de projectes de Manteniment Industrial
  Catalogació Vehicles Històrics
  Homologacions i Reformes
 • Gestió de documentació
  Llicències d´Activitats.
  Documentació Tècnica per a la Direcció General d´Indústria.
  Fitxes Tècniques i Canvis de Classificació de Vehicles.
 • Enginyeria Energètica
  Estudis d'Eficiència Energètica
  Certificació Energètica
  Auditories Energètiques
Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Projectes i Estudis d'Enginyeria

Eficiència Energètica

En els edificis és convenient integrar aspectes energètics i mediambientals durant el seu disseny i construcció o la seva reforma, ja que això condicionarà el consum energètic durant molts d´anys. . +Info

Certificació Energètica

La certificació energètica és una descripció de les característiques energètiques de l´edifici, aporta informació als usuaris interessats a utilitzar un edifici sobre la seva eficiència energètica. +Info

Auditories Energètiques

La norma UNE 216501:2009 defineix que una auditoria energètica és un procés sistemàtic, independent i documentat que permeti obtenir un coneixement fiable del consum energètic i de les seves despeses associades. +Info

Climatització

Les instal·lacions de climatització tenen com a objectiu controlar les propietats de l´aire interior d´un local o conjunt de locals, mantenint els seus valors aproximadament constants amb independència de les variacions que hi pugui haver a l´exterior. +Info

Ventilació

Per mantenir un ambient adequat a l´interior dels edificis és necessari controlar a més de les variables higrotèrmiques del l´ambient, el moviment de l´aire i la seva qualitat a la zona normalment ocupada dels locals. +Info

Calefacció

S'anomena calefacció a qualsevol procés que controli, almenys, la temperatura mínima d'un local. L'objectiu de les instal·lacions de calefacció és, per tant, aconseguir que la temperatura a l'interior d'un determinat local no baixi mai per sota d'un cert valor. +Info

Aigua Calenta Sanitària

L'objectiu principal d'un sistema de preparació d'ACS (aigua calenta sanitària) és que, en cada un dels punts de consum, es disposi en qualsevol moment del cabal necessari d'aigua calenta a la temperatura adequada, no obstant això, en dissenyar qualsevol instal·lació d'ACS s'ha d'establir un segon objectiu: que el cost de la preparació sigui el menor possible. +Info

Energies Renovables

Totes les fonts renovables d'energia presenten la característica comuna de no generar emissions contaminants durant el seu aprofitament energètic, per la qual cosa es pot afirmar que l'aprofitament energètic de les fonts renovables d'energia és molt més respectuós amb el medi ambient que el de les fonts fòssils. +Info

Documentació

Redacció i elaboració de documentació tècnica per presentar a la Direcció General d'Indústria. Documentació tècnica d'instal·lacions tèrmiques i elèctriques, contra incendis, baixa tensió, certificació energètica, llicències d'activitats, canvi de classificació de vehicles, modificacions i reformes en vehicles, tramitació de fitxes tècniques i homologacions, vehicles d'importació .. .etc +Info

Manteniment Industrial

El manteniment industrial és l´activitat que permet conservar la qualitat del servei que desenvolupen les màquines, instal·lacions i edificis en condicions de seguretat, eficients i econòmiques. Aquests manteniments poden ser correctius, si les activitats són necessàries degut a que s´ha perdut la qualitat del servei o preventius si les activitats s´executen per evitar de la qualitat del servei disminueixi.+Info