Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Documentació - Serveis enginyeria

Canvi de classificació de vehicles

La classificació d´un vehicle es pot distingir en la part superior de la fitxa tècnica, en ocasions, bé per requisits legals o per la reforma efectuada al vehicle s´haurà de procedir al seu canvi de classificació. Per exemple, un canvi de vehicle mixte adaptable a turisme, permetrà circular a una major velocitat a autopista i la freqüència anual a la que s´haurà d´anar a la inspecció tècnica de vehicles (ITV).
+Info

Llicències d'activitats

La llicència d´activitats és una llicència municipal obligatòria per a que a un local, nau o oficina es pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions d´habitabilitat i d´ús de l´activitat. La llicència d´obertura o activitat es concedeix al propietari d´un negoci per al desenvolupament d´una activitat determinada. +Info

Catalogació de vehicles històrics

Segons el Reglament de Vehicles Històrics, aprovat pel Reial Decret 1247/1995 les condicions per considerar un vehicle històric, són les següents: una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, Els vehicles inclosos dins el “Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español” o declarats bens d´interès cultural o els anomenats vehicles de col-lecció +Info