Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Aigua Calenta Sanitària

Instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària

 

L'objectiu principal d'un sistema de preparació d'ACS (aigua calenta sanitària) és que, en cada un dels punts de consum, es disposi en qualsevol moment del cabal necessari d'aigua calenta a la temperatura adequada, no obstant això, en dissenyar qualsevol instal·lació d'ACS s'ha d'establir un segon objectiu: que el cost de la preparació sigui el menor possible.

La classificació de les instal·lacions dedicades a preparar ACS pot efectuar-se de molt diverses formes, atenent en cada cas a diferents criteris. Així, d'acord amb el nombre d'unitats de consum, poden classificar-se en:

●   Instal·lacions Unitàries: si atenen a una sola unitat de consum (per exemple, una banyera).

●   Instal·lacions Individuals: si atenen diverses unitats de consum pertanyents a un únic

usuari (per exemple, a diversos locals d'un sol habitatge).

●   Instal·lacions Col·lectives: si atenen la demanda originada per diversos usuaris diferents (per exemple per a un edifici d'habitatges o per a un conjunt d'edificis)

En les instal·lacions col·lectives, els punts de consum poden estar molt allunyats del lloc on es prepara l'aigua calenta, de manera que la xarxa de distribució té un paper més rellevant que en les instal·lacions individuals; per contra, a les instal·lacions unitàries aquesta xarxa és d'escassa importància.

 

Aigua Calenta Sanitaria

 

En funció del sistema emprat en la preparació d´ACS, les instal·lacions poden classificar-se en:

●    Instal·lacions de Preparació Instantània: quan es prepara només el cabal demandat

en cada instant.

●    Instal·lacions amb Acumulació: quan es prepara prèviament al consum una determinada quantitat d'ACS, que és acumulada en un dipòsit i posteriorment distribuïda d'acord amb la demanda.

●    Instal·lacions amb Semiacumulació: quan s'acumula un volum reduït d'ACS

que permet atendre petits consums sense posar en marxa el sistema de preparació

instantània.

 

La legislació actual obliga a cobri part de la demanda d'ACS amb energies alternatives (renovables, cogeneració o energies residuals d'altres processos). La resta de la demanda tèrmica s´haurà de subministrar amb generador auxiliar.

Aquest generador auxiliar, en el cas de que no es pugui assegurar la disponibilitat de l'energia

alternativa (per exemple, energia solar), ha d´assegurar en tot moment la continuïtat en el

proveïment d'ACS, ha de ser dimensionat per cobrir la totalitat del servei, Com si no es disposés del sistema d'aportació alternatiu, encara que només podrà entrar en servei només quan sigui estrictament necessari.

Si l´energia alternativa utilitzada per a cobrir la demanda té una disponibilitat predictible (constant en el temps o amb un horari de funcionament determinat), es pot utilitzar aquest fet per disminuir la potència punta del generador auxiliar de calor.

 

Instal·lacions Solars de Preparació d´Aigua Calenta Sanitària.

 

La necessitat de reduir el consum d´energies convencionals en edificis a determinat que tant el codi tècnic de l´edificació (CTE) com el reglament d´instal·lacions tèrmiques (RITE) prescriguin que una part de les necessitats energètiques s´hauran de cobrir mitjançant la incorporació de sistemes d´aprofitament de l´energia solar.

Una instal·lació de preparació d'ACS per energia solar tèrmica, està integrada pels següents

sistemes:

●    Sistema de Captació de l'Energia Solar. Format pels captadors solars i encarregat de transferir a un fluid caloportador que circula a través d'ells (habitualment aigua amb algun additiu anticongelant) la radiació solar captada.

●     Sistema d'Acumulació. Constituït per un o diversos dipòsits que acumulen l'aigua calenta preparada fins que es produeixi la corresponent demanda

●    Circuit Hidràulic que s'encarrega de conduir el fluid caloportador que transporta l'energia solar captada fins a l´acumulador.

●    Sistema d'Intercanvi. Realitza la transferència de l'energia tèrmica del fluid caloportador a l'aigua calenta sanitària.

●     Sistema de Regulació i Control. Encarregat d'assegurar el correcte funcionament de la instal·lació i de protegir l'equip davant sobreescalfaments, congelacions... etc.

●    Sistema d'energia auxiliar. Encarregat d'aportar l'energia complementària que en cada moment es precisi per garantir l'atenció de les demandes d'ACS.

 

Preparació Instantània d´Aigua Calenta Sanitària.

 

La preparació instantània d'ACS s'empra freqüentment en instal·lacions individuals que

demanin cabals màxims compresos entre 5 i 15 litres per minut d'aigua a 42 ° C. La

potència tèrmica requerida (entre 11 kW i 33 kW), impossibilita l'ocupació d'escalfadors elèctrics instantanis, per la qual cosa usualment s'empren escalfadors directes a gas o bé calderes mixtes que permeten atendre indistintament els serveis de calefacció i de preparació de l'aigua calenta per a usos sanitaris.

●      Escalfadors Directes a Gas. L´Escalfament directe de l´aigua s´aconsegueix mitjançant la combustió dins d´un cremador de tipus atmosfèric, de qualsevol gas combustible, com gas ciutat, gas natural, butà comercial o propà comercial. Es construeixen habitualment amb preses entre 5 L/min i 14 L/min, encara que existeixen alguns models fins de 30 L / min. La potència tèrmica de l'escalfador correspon a un escalfament del cabal màxim fins a una temperatura de 40 ° C o 45 ° C però mitjançant un selector de temperatures es poden obtenir temperatures més elevades.

 

●      Grups Tèrmics Mixtes. Es denominen grups tèrmics mixtes de preparació instantània a aquelles calderes de calefacció que tenen incorporada en el seu propi cos, la producció d'ACS. La utilització de grups tèrmics mixtes s´ha de reduir a potències tèrmiques inferiors a 50 kW, sempre que ambdós serveis siguin alternatius, amb sistemes de control de temperatura independents i amb prioritat al servia d´aigua calenta sanitària.