Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Auditories Energètiques

Procés d'Auditories Energètiques

 

La norma UNE 216501:2009 defineix que una auditoria energètica és un procés sistemàtic, independent i documentat per a l´obtenció d´evidències i la seva avaluació objectiva en una organització que permeti obtenir un coneixement fiable del consum energètic i de les seves despeses associades, identificar i caracteritzar els factor que afecten al consum d´energia i detectar i avaluar les oportunitats d´estalvi energètic i millora de l´eficiència.

A Sigma Enginyeria treballam per a identificar i analitzar les peces de la seva empresa o de la seva vivenda que no s´ajusten a un consum eficient d´energia, de manera que es pugui implantar un sistema de gestió òptim.

 

Objectius de les Auditories Energètiques.

 

A partir de la seva definició, els objectius de les auditories energètiques són:

●      Inventariar els principals equips i instal·lacions existents.

●      Obtenir dades de consums, costos d’energia i de producció i així millorar l’enteniment dels factors que contribueixen a la variació dels índexs energètics de les instal·lacions consumidores d´energia.

●      Obtenir balanços energètics de les instal·lacions consumidores d’energia.

●      Identificar les àrees on es pot realitzar un estalvi d’energia.

●      Analitzar la possibilitat de la instal·lació d´energies renovables.

●      Determinar i avaluar econòmicament els volums d’estalvi i les mesures tècniques aplicables per aconseguir-ho.

 

  Per assolir tots aquests objectius s´analitzen els següents punts:

1. Històric de Subministres Energètics. Petroli, carbó, fusta, gas natural, electricitat, energia solar...etc.

2. Històric de Consums Energètics: kWh, kWh/mes...

3. Tendències i Projeccions: costos, fonts, disponibilitat...etc.

4. Tecnologies Disponibles: Generadors, Aïllaments, vidres de baixa emissió, barreres de vapor.

5. Eficiència Energètica i Pèrdues: Pèrdues de calor, infiltracions d´aire, COP (coeficients d´operació), rendiments, costos...etc.

6. Impacte Ambiental: Gasos d´efecte hivernacle, CO2, escalfament global, desenvolupament sostenible...etc.

7. Reducció de Costos: Contractes de subministrament, reformes, noves tecnologies, TIR..etc.

8. Lleis i Normatives: Certificats, pràctiques recomanades…

 

Abast de l´Auditoria Energètica.

 

Una auditoria pot ser parcial, on només s´estudien algunes instal·lacions, o integral, agafant la totalitat de l´edifici. Per tant, es poden definir tres nivells:

 

●      NIVELL 1

➢      Anàlisis de l´estat general de les instal·lacions mitjançant la inspecció i revisió de factures.

➢      Obtenir un informe d´estat de les instal·lacions.

➢      Propostes MAEs.

 

●      NIVELL 2

➢      Anàlisi més profund de les instal·lacions.

➢      Medicions realitzades amb instrumentació.

➢      Estimacions econòmiques d´estalvi, inversió i retorn.

 

●      NIVELL 3

➢      Estudi complet dels centres consumidors d´energia.

➢      Inventari complet de tots els sistemes i equips.

➢      Simulació energètica de l´edifici.

➢      Càlculs detallats d´estalvi d´energia i costos econòmics.

 

Les conseqüències d´aplicar una Auditoria a un edifici poden ser:

●    Disseny de la gestió energètica de l´empresa.

●    Formació de la Direcció de l´empresa i del personal que hi treballa.

●    Gerència i quadres de responsabilitats:

➢      Grau de compromís per part de la Direcció.

➢      Crear limitacions a la “Gestió de la Demanda”.

➢      Establir pautes, hàbits i horaris.

●    Personal de manteniment:

➢      Modificació de rutines i criteris de manteniment.

●    Implantació de les mesures d´estalvi energètic detectades.