Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Calefacció

Instal·lacions de Calefacció

 

S'anomena calefacció a qualsevol procés que controli, almenys, la temperatura mínima d'un local. L'objectiu de les instal·lacions de calefacció és, per tant, aconseguir que la temperatura a l'interior d'un determinat local, o conjunt de locals, no baixi mai per sota d'un cert valor, amb independència de les condicions que puguin donar-se a l'exterior del local, o conjunt de locals.

Una instal·lació de calefacció estarà integrada com a màxim pels tres subsistemes següents:

1.     Producció de Calor o Generació de Calor. Permet obtenir, a partir d´una font energètica exterior, el calor demanat pel subsistema d´emissió. En la major part dels casos, el subsistema de producció de calor està ubicat separadament del subsistema d´emissió de calor.

2.     Distribució de Calor. Encarregat de transferir la calor des del lloc on es produeix al lloc on s´ha d´emetre.  .

3.     Emissió de Calor. Permet cedir a l´aire de cada un dels locals la calor necessària per elevar la tamperatura per damunt de la temperatura ambient.

Per efectuar un correcte disseny de la instal·lació, s´hauran d´analitzar a més dels subsistemes esmentats, altres dos blocs: el local a calefactar (ús del local, característiques geomètriques i la seva tipologia constructiva) i l´ambient exterior (característiques climatològiques de lloc on s´ubica el local a calefactar.

 

Instalacions de calefacció

 

Tipus d´Instal·lacions de Calefacció.

 

Les instal·lacions de calefacció es poden classificar segons diversos criteris, els més usuals són els següents:

●    Grau de Concentració: Instal·lacions unitàries, instal·lacions individuals i instal·lacions col·lectives.

●    Font d´Energia Utilitzada per a la Producció de Calor: calefacció per combustibles, calefacció elèctrica, calefacció per bomba de calor i calor per energia solar.

●    Fluid Caloportador Utilitzat: Instal·lacions de calefacció per aigua, calefacció per aire, calefacció per vapor o calefacció per fluids tèrmics.

●    En Funció del Traçat i Disseny de la Xarxa de Distribució: instal·lacions de distribució superior, instal·lacions de distribució inferior, instal·lacions bitub…

●    Pel Tipus d´Emissor Utilitzat: Instal·lacions de radiador, sòl radiant, convectors, fan·coils...etc.

 

Calefacció per Terra Radiant.

 

La calefacció per terra radiant consisteix en allotjar a l'interior del sòl alguna font tèrmica

que permeti escalfar-lo, per tant l'aire dels locals s'escalfarà mitjançant la calor

transmesa, per convecció i sobretot per radiació, des de la superfície del sòl.

Les instal·lacions que es realitzen en l'actualitat són fonamentalment de dos tipus diferents:

●    Calefacció Radiant Elèctrica. Consisteix en allotjar un cable elèctric al sostre o també,

en ocasions, a terra.

●    Calefacció per Terra Radiant amb Aigua Calenta. Consisteix a fer circular aigua calenta a través d'uns tubs allotjats al sòl. En l'última dècada s'està introduint també el sistema de terra radiant refrescant,consistent a fer circular aigua freda a través dels tubs allotjats a terra, amb la qual cosa es possibilita atendre tant el règim de calefacció a l'hivern com el de refrigeració a l'estiu.

 

Fonts Energètiques per la Calefacció.

 

L´Energia proporcionada pel subsistema de generació es pot obtenir de maneres diferents:

●    Mitjançant la combustió d´un combustible sòlid, líquid o gasós.

●    Mitjançant la conversió d´energia elèctrica en calor per efecte Joule.

●    Mitjançant l´aprofitament de l´energia solar.

●    Extraient calor de l´aire ambient, d´una massa d´aigua o del terreny i, cendint·lo al local a calefactar.