Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Canvi de classificació de vehícles

Canvi en la Classificació d'un Vehicle

 

En la part superior de la targeta d’ITV es troba la classificació del vehicle, formada per un nombre de quatre dígits i una breu descripció. Aquesta classificació indica el tipus de construcció i l’ús al que està destinat el vehicle. Poden existir diferents motius per a dur a terme un canvi de classificació:

●      Legals. Si es canvia la classificació d’un vehicle derivat de turisme o d’un vehicle mixte adaptable a turisme, aquest podrà circular a majors velocitats per autopistes, autovies i carreteres, a més de què la freqüència amb la què haurà de passar les inspeccions ITV serà menor.

●      Com a conseqüència d’algun tipus de reforma. Per exemple transformacions a vehicles vivenda, taller, isotèrmics, caixa oberta, ambulàncies, etc.

 

Canvi de Derivat de Turisme o Mixte Adaptable a Turisme

 

Quan anem a fer la compra d’un vehicle, en alguns casos els concessionaris ens ofereix la possibilitat d’adquirir el vehicle com a derivat de turisme o com a vehicle mixte adaptable en comptes de com a turisme, així aprofitar l’estalvi en l’impost de circulació que això comporta. En altres casos es tracta simplement de la compra d’un vehicle de segona mà que està classificat com a camió, furgó o vehicle mixte i que, en moltes ocasions no es correspon amb l’ús que es pretén donar al vehicle.

 

Homologació

 

No sempre és possible realitzar el canvia de classificació, en alguns casos el fabricant no ha realitzat la homologació del vehicle com a turisme.     

En aquest casos, els tràmits a seguir són els següents:
 
  1. Tramitació de la documentació: És necessari disposar de la documentació del vehicle (Targeta ITV i Permís de circulació) per així poder estudiar la viabilitat, el cost i si serà necessària alguna documentació addicional per dur a terme el canvi de classificació.
  2. Tramitar en l´estació d´ITV la nova classificació del vehicle a la targeta ITV i modificar, si és el cas, les característiques que ho requereixin.
  3. Notificar el canvi de classificació a la Jefatura de Tráfico.