Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Catalogació de vehícles històrics

Vehícles Històrics, la Seva Catalogació 

 Segons el Reglament de Vehicles Històrics, aprovat pel Reial Decret 1247/1995 les condicions per considerar un vehicle històric, són les següents:

  1. Els que tenguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir del dia de la seva fabricació.
  2. Els vehicles inclosos dins el “Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español” o declarats bens d´interès cultural i els que tenguin especial interès per haver pertangut a alguna personalitat rellevant o intervingut en algun esdeveniment de transcendència històrica.
  3. Els anomenats vehicles de col-lecció, entenent que són aquells que per les seves característiques, singularitat, escassetat o altra circumstància especial mereixin acollir-se al règim de vehicles històrics.

Requisits per la catalogació de vehícles històrics:

  Per a que un vehicle tengui la consideració d´històric es requerirà:

  1. Una prèvia inspecció en un laboratori oficial acreditat per l´òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
  2. Resolució favorable de catalogació del vehicle com a històric, dictada per l´òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
  3. Inspecció tècnica, prèvia a la seva matriculació, efectuada en una estació d´inspecció tècnica de vehicles de la província del domicili del sol-licitant.
  4. Matriculació del vehicle com històric en la “Jefatura Provincial de Tráfico” del domicili de l´interessat.

catalogacio vehicles historics a mallorca

Avantatges dels vehicles històrics

Exempció del pagament de l’impost de circulació anual, depenent de l’ajuntament on estigui inscrit el vehicle.

Revisions de ITV més espaiades, segons antiguitat i característiques del vehicle. Poden ser cada 2 anys, en vehicle de fins a 35 anys, fins cada 5 anys en vehicles de més de 55 anys d’antiguitat.

Exempció de realitzar certes proves en les inspeccions de ITV: emissions, nivell sonor, etc. Sempre i quan el vehicle es mantingui d’origen.

Assegurança obligatòria més econòmica, amb algunes asseguradores.

Impossibilitat de modificar el vehicle una vegada catalogat.

Restriccions en la circulació, segons antiguitat i característiques del vehicle, imposades pel laboratori de vehicles. (Exemple: Prohibició de circulació nocturna en vehicle amb llums de carbur.)

En cap cas es limitarà en nombre de kilòmetres anuals o els dies en que el vehicle podrà circular.

 

Inconvenients de la Catalogació d'un Vehicle com Històric.

Impossibilitat de modificar el vehicle un cop catalogat.
 
Restriccions en la circulació, segons antiguitat i característiques del vehicle, imposades pel laboratori de vehicles. (per exemple, prohibició de circulació nocturna en vehicle amb llums de carbur.)
 
En cap cas es limitarà en nombre de quilòmetres anuals o els dies en què el vehicle podrà circular.