Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Certificació Energètica - Certificats energètics a Mallorca

La certificació energètica és una descripció de les característiques energètiques de l´edifici, aporta informació als usuaris interessats a utilitzar un edifici sobre la seva eficiència energètica.

El seu objectiu és proporcionar informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis a totes les parts que intervenen en el sector de l´edificació

 

Característiques de la certificació energètica.

 

La certificació energètica haurà de tenir les següents característiques:

●      Limitar les emissions de CO2: les mesures incloses en la certificació energètica hauran de ser susceptibles d’avaluació en termes d’emissions de CO2. Suposa també que per obtenir uns valors d’emissió de COinferiors s’aconsegueixin mitjançant la millora deficiència energètica, això implica manco consum d’energia primària i utilitzar formes d’energia i sistemes de transformació que no siguin tan contaminants.

●      Facilitar la transparència del mercat immobiliari.

●      Donar una qualificació energètica.

●      Altres aspectes a considerar: 

➢      Hi ha d’haver una descripció de les característiques energètiques de l´edifici que aportin informació a l’usuari.

➢      Una relació de l’eficiència energètica dels components, subsistemes i sistemes de l’edifici.

 

Un aspecte molt important a tenir en compte d´aquest certificat és que ha d´anar acompanyat de recomanacions per a millores amb una relació cost-eficàcia de l´eficiència energètica.

certificacio energetica a mallorca

 

Etiqueta d´Eficiència Energètica.

 

L´Etiqueta d´eficiència energètica d´edificis dins el  territori espanyol haurà de ser conforme al format normalitzat per permetre un millor reconeixement per part dels consumidors, i inclourà, com a mínim, la següent informació:

 

●      Zona climàtica on està ubicat l´edifici, d´acord amb la secció HE1 del Codi Tècnic de  l´Edificació, localitat i ús.

●      Referència en valor numèric del consum d´energia primària estimat de l´edifici, expressat en kWh/any, i d´emissions de diòxid de carboni, expressat en kg de CO2/any, així com als ratis per m2 de superfície.

●      Consum real d´energia de l´edifici i les seves emissions  de CO2.