Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Climatització

Climatització de les Instal·lacions

 

 Les instal·lacions de climatització tenen com a objectiu controlar les propietats de l´aire interior d´un local o conjunt de locals, mantenint els seus valors aproximadament constants amb independència de les variacions que hi pugui haver a l´exterior.

 Entre les propietats de l´aire que es controlen, hi ha la temperatura i la seva humitat relativa, la seva puresa o el moviment de l´aire dins els locals.

 En el disseny d´una instal·lació s´ha de tenir en compte el consum energètic, el seu impacte ambiental i el cost de la instal·lació. No obstant, l´objectiu principal de les instal·lacions de climatització és controlar l´ambient tèrmic dels locals, ja sigui per aconseguir la comoditat dels seus ocupants com per obtenir unes condicions òptimes pel procés productiu que es pugui desenvolupar.  

 Per mantenir controlades les condicions interior d´un local o conjunt de locals, s´ha de proporcionar la ventilació adequada, normalment aportar calor i humitat a la temporada d´hivern i extreure calor i humitat a la temporada d´estiu.

  Per dissenyar una instal·lació per a climatitzar un local , una vegada escollides les seves condicions interiors de disseny, la següent passa és la selecció de les anomenades condicions exteriors de disseny, que ens donen el comportament climàtic típic de la localitat on està ubicat l´edifici que es vol climatitzar.

  Per mantenir constants les condicions d´un local, s´han d´igualar a cada instant el fluxe de calor que aporten o extreuen els emissors situats en el local amb la pèrdua neta de calor que experimenta el local cap el seu entorn (és a dir, amb la seva càrrega tèrmica instantània), per tant el fluxe de calor instantani que demana el local als emissors resulta variable en el temps.

 Durant el seu disseny també és necessari conèixer altres paràmetres climàtics amb diversos objectius: per exemple, per estimar el consum anual d´energia de la instal-lació, hem de conèixer el total del graus – dia  de calefacció o de refrigeració i la taxa d´insolació de la localitat; per calcular les infiltracions d´aire exterior per les escletxes dels vidres, s´ha de saber la direcció i la velocitat mitjana del vent dominant.

Les instal·lacions de climatització es poden classificar en dues grans categories:

●    Instal·lacions Industrials. L´ambient que es desitja mantenir ve determinat pels processos que es desenvoluparan dins d´aquests locals. Dins aquest grup es poden incloure la climatització d´un quiròfan, una sala d´ordinadors...etc.

●    Instal·lacions de Confort. El seu objectiu es aconseguir el benestar de les persones que ocupen els locals a climatitzar.

 

La Sensació Tèrmica.

 

Per cada persona, en funció de l´activitat que estigui desenvolupant i de la roba que vesteixi, existeix un ambient tèrmic neutre, en el qual el medi no resulta ni massa fred ni massa calent, això determina una sensació de benestar tèrmic.

La sensació de benestar tèrmic s´experimenta quan el flux de calor dissipat cap a l´entorn s´iguala amb la taxa de generació interna de calor degut a l´activitat metabòlica desenvolupada.

 

climatitzacio insla·lacions a mallorca

 

Causes d´Insatisfacció Tèrmica.

 

La falta de satisfacció tèrmica pot ser deguda per un refredament o escalfament no desitjat d´una part del cos (encara que l´ambient tèrmic en el seu conjunt sigui satisfactori),originat per les següents causes:

●    Corrents d´Aire. Un corrent d´aire origina un refredament local del cos no desitjat i és una de les causes més freqüents d´insatisfacció tèrmica en recintes amb un ambient tèrmic globalment neutre.

●    Diferència Vertical de Temperatures. Més del 5% de persones troba insatisfactòria una diferència major de 3,3 ºC entre les temperatures de l´aire a l´altura del cap i a l´altura dels turmells. Per evitar aquesta causa d´insatisfacció, és essencial evitar l´estratificació de l´aire a la zona ocupada del local.

●    Paviments Calents o Freds. En el disseny de sistemes de climatització per sòl radiant, hi ha aproximadament un 94% de persones que troben satisfactòria una temperatura superficial del sòl entre 22,2 ºC i 25,1 ºC.

●    Asimetria de la Temperatura Radiant. La asimetria en la temperatura radiant és la diferència de temperatures radiants entre dos superfícies oposades a l´interior d´un recinte.

 >   Sostre Calent o Fred.  És típic d´aquest cas el malestar tèrmic originat per     l´asimetria radiant entre el sòl i el sostre, especialmente quan el sostre és més calent que el sòl (origina els peus freds  i el cap calent)

 >  Paret Calenta o Freda. Malestar causat per la asimetria radiant entre dos parets verticals, una davant de l´altra, especialment si una d´elles és notablement més freda que l´altra (apareix freqüentment a façanes mal aïllades o a finestres on el vidre és d´alta transmitància tèrmica).