Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Eficiència Energètica

Eficiència Energètica als Edificis

 

Des de Sigma Enginyeria, pensam que el futur de la nostra societat en matèria d´eficiència energètica passa per dues vessants: optimització del consum i un major ús de fonts d´energia renovable.

La demanda energètica creix paral·lelament al desenvolupament econòmic; és per tant, primordial implantar mesures que optimitzin la demanda energètica. Des d´una planta industrial, un petit comerç o una llar, les mesures per millorar l´eficiència energètica són múltiples.

En els edificis és convenient integrar aspectes energètics i mediambientals durant el seu disseny i construcció o la seva reforma, ja que això condicionarà el consum energètic durant molts d´anys.

Així, en l´àmbit de l´edificació és molt important la millora de l´eficiència energètica en les reformes i en edificis de nova construcció.

Quan es parla d´eficiència energètica en l´àmbit de l´edificació es fa referència als aspectes següents:

●      Disminució de les pèrdues energètiques en les edificacions degudes al deficient aïllament de l´envoltant de l´edifici.

●      Rendiment energètic: aconseguir que els equips treballin al més a prop possible del seu punt òptim de treball i que assoleixin rendiment elevats.

●      Distribució de calor i fred: establir un correcte aïllament a tot el sistema de distribució.

●      Regulació i control, per mantenir les condicions de confort.

●      Bon ús de l´energia i equipament domèstic.

●      Sistemes d’il·luminació eficients.

●      Utilització d´energies renovables.

eficiencia energetica edificis a mallorca

 

Millora de l´Eficiència Energètica de les Inslal·lacions Tèrmiques dels Edificis.

 

La millora de l´eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques és un punt molt important, atès que, les instal·lacions de calefacció representen el 46% del consum total dels edificis i, les instal·lacions d´aigua calenta sanitària representen el 21% del consum total.

Per reduir el consum d´energia d´aquestes instal·lacions, les actuacions que es poden dur a terme són:

●      Substitució d´equips de producció de fred i de calor per altres de més eficients.

●      Substitució d´equips de moviment dels fluids caloportadors per altres d´alta eficiència energètica.

●      Sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l´aire d´extracció.

●      Implantació de sistemes de regulació i control...etc.

 

Millora de l´Eficiència Energètica de les Instal·lacions Elèctriques.

 

El consum d´energia de les instal·lacions d´enllumenat no és gens menyspreable, atès que representa un 16% del total.

Algunes de les mesures per tal de corregir-ho són les següents:

●      Substitució del conjunt de lluminàries per unes altres amb major rendiment i eficiència i amb reactàncies regulables que permetin reduir la potència elèctrica instal·lada complint els requeriments de qualitat i confort.

●      Sistemes de control local o remot d´encesa i regulació del nivell d´enllumenat (control per presència, regulació del nivell d´enllumenat segons l´aportació de llum natural...).

●      Reubicació dels punts de llum.

●      Implantació de sistemes de monitorització.

●      Substitució dels electrodomèstics i altres aparells per altres de més eficients.

 

 

Ús Racional de l'Energia

 

Una vivenda construïda avui dia consumeix la meitat de l´energia que una vivenda dels principis dels anys setanta. Els valors utilitzats per definir les prestacions energètiques dels elements que componen l´edificació són els següents:

●      Principis Bioclimàtics: Basen la seva efectivitat en l´elecció de la forma de l´edifici, la seva implantació, en la disposició dels espais i en la orientació, sempre en funció de les característiques del lloc: clima, vents dominants, qualitat del sòl, topografia, radiació solar i il·luminació.

➢      Optimització de la Radiació Solar. El fet de valorar l´energia passiva augmenta l´autonomia de l´edifici i disminueix el consum d´energia sense sobre costos significatius. En els edificis col·lectius, la reducció de la superfície de contacte exterior permet disminuir les necessitats energètiques fins a un 40% respecte a una casa unifamiliar.

●      Ponts Tèrmics. Els ponts tèrmics produeixen un refredament local de la superfície interior del tancament, i que pot ocasionar l´aparició de condensacions, provocant a llarg termini la destrucció dels materials. Aquestes condensacions es poden evitar amb un estudi dels detalls constructius.

●      Estanqueïtat de l´Aire. Quan l´aire s´infiltra pels tancaments provoca corrents incòmodes i perjudicials per el rendiment energètic. L´estanqueïtat a l´aire de l’envolvent permet reduir el consum de calefacció i prevenir els danys causats per la humitat.

●      Vidres. Per optimitzar l’envolvent de l´edifici és important seleccionar els vidres adequats. L´augment de les exigències tèrmiques ha fet que actualment hi ha al mercat uns vidres que posseeixen una gran transparència, un bon coeficient de transmissió superficial i un factor solar suficient per limitar les aportacions energètiques. Aquests tipus de vidres limiten els intercanvis tèrmics entre l´interior i l´exterior i permeten un estalvi d´energia considerable, millora de les prestacions tèrmiques a l´hivern i redueixen l´efecte hivernacle a l´estiu i a la primavera.

●      Ventilació Natural. Els sistemes de ventilació poden representar entre el 20% i el 60% de les despeses energètiques. Per garantir un confort natural dels usuaris a l´estiu, és recomanable fer circula la calor des de les zones exposades al Sol (sud) cap a les zones no exposades (nord).

●      Il·luminació Natural. La il·luminació natural és un aspecte fonamental, tant des  del punt de vista energètic com del confort visual. Es poden reduir fins a un 50% el consum generat per la il·luminació.