Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Energia Eòlica

Instal·lacions Energia Eòlica

 

L´energia eòlica és l´energia cinètica del vent. El vent es conseqüència de la radiació solar al nostre planeta, que degut al seu arrodoniment s´originen diferències d´insolació.

Aquestes diferències d´insolació originen diferents zones tèrmiques que provoquen diferències de densitat en les masses d´aire. A l’equador, l´aire quan s´escalfa torna més lleuger (menys dens) i ascendeix a les capes altes de l´atmosfera deixant darrera d´ell una zona de baixa pressió; als pols, l´aire pesa més (més dens) i descendeix augmentant la pressió. Per tant l´aire es mou des de les zones de major pressió atmosfèrica cap a les de menor pressió.

Si a més tenim en compte el moviment rotacional de la Terra, apareixen les forces de Coriolis, que actuen damunt la massa d´aire en moviment fent que es desviï cap a la dreta a l’hemisferi nord i a l´esquerra a l’hemisferi sud.

En l´actualitat, l´aplicació més generalitzada de l´energia continguda al vent és la producció d´electricitat mitjançant aerogeneradors.

 

Estudis Enginyeria Energia Eòlica

 

Apliacions de l'Energia Eòlic

 

L´Aplicació típica de l´energia eòlica és la producció d´electricitat i el bombeig d´aigua mitjançant petites màquines eòliques.

Les instal·lacions eòliques es poden classificar en dos grups:

·    Aerogeneradors Connectats a la Xarxa Elèctrica de Distribució General.

A la vegada es pot classificar en dos subgrups, aerogeneradors que injecten tota l´energia generada a la xarxa i aerogeneradors que utilitzen l´energia per a consums particulars i que utilitzen la xarxa per injectar l´excés de producció i per agafar energia durant períodes de poc vent.

·    Aerogeneradors a Instal·lacions Aïllades o Autònomes.

Es solen destinar a l´electrificació de vivendes. Aquests sistemes normalment utilitzen aerogeneradors síncrons amb rectificador i inversor i emmagatzematge amb bateries.

En qualsevol cas, quan s´utilitza més d´un aerogenerador la instal·lació rep el nom de parc eòlic.

També s´utilitzen els aerogeneradors per constituir sistemes híbrids amb fotovoltaica (eòlic-fotovoltaiques) o amb grups dièsel (eòlic-dièsel) per proporcionar energia a comunitats aïllades.

 

Components dels Aerogeneradors.

 

De manera general, els aerogeneradors consten dels següents subsistemes:

·   Subsistema de Captació.

És l´encarregat de transformar l´energia cinètica del vent en energia mecànica de rotació.

·   Subsistema de Transmissió Mecànica.

És el tren de potència de l´aerogenerador, format per un arbre d´engranatges de baixa velocitat, acoblaments, fre, caixa multiplicadora d´engranatges i un arbre d´alta velocitat. 

·   Subsistema de Generació Elèctrica.

Són tots els components que s´encarreguen de del procés de conversió d´energia mecànica en energia elèctrica.

·   Subsistema d´Orientació.

El canvi d´orientació del vent incident fa necessària la orientació del rotor, que sempre serà perpendicular a la direcció del vent.

·   Subsistema de Regulació.

Encarregat d´incrementar la captació d´energia cinètica del vent, millorar la potència elèctrica generada i garantir un funcionament segur de la màquina.

·   Subsistema Suport.

Format per la torre i la góndola (estructura d´acer on es munten la majoria dels subsistemes de la màquina i la carcassa que, dissenyada de forma aerodinàmica, els protegeix dels agents atmosfèrics).