Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Energia Solar Tèrmica

Instal·lacions Energia Solar Tèrmica

 

Una de les aplicacions més intuïtives i directes de l´energia solar són els sistemes tèrmics solars dedicats a l'escalfament, principalment aigua. L´aigua calenta s´utilitza per calefacció, aigua calenta sanitària ACS i processos industrials (per exemple refrigeració per absorció).

No és econòmic afrontar el 100% de la càrrega tèrmica que suposen la calefacció i l´aigua calenta sanitària d´un edifici només amb energia solar. Per tant un sistema d'energia solar es projecte de manera que hi hagi dos sistemes fonamentals, la instal-lació d´energia solar i la instal-lació d´energia convencional.

  Les parts principals d´un equip solar tèrmic són:

●      Sistema de Captació.

Format per un o varis captadors que transformen la radiació solar incident en energia tèrmica de manera que s´escalfa el fluid de treball.

●   Sistema d´Acumulació.

Constituït per un depòsit que realitza la transferència d´energia tèrmica captada pel circuit de col-lectors, o circuit primari, a l´aigua calenta que consumeix. Acumula l´energia tèrmica per poder entregar-la en qualsevol moment que es sol-liciti.

●   Circuit Hidràulic.

Format per canonades, bombes, vàlvules...etc., s´encarrega de conduir el moviment del fluid calent des del sistema de captació fins al sistema d´acumulació i d´aquest a la xarxa de consum.

●   Sistema de Regulació i Control.

Fonamentalment s´encarrega d’assegurar el correcte funcionament de l´equip i proporcionar servei d´aigua calenta i aprofitar la màxima energia solar tèrmica possible.

●   Sistema Auxiliar.

Complementa l´aportació de calor subministrant l´energia necessària per satisfer la demanda prevista, garantint la continuïtat del subministrament d´aigua calenta en els casos de poca radiació solar o consum superior al previst.

Estudi Enginyeria Energia Solar Tèrmica

 

Aplicacions Principals de l´Energia Solar Tèrmica.

 

Les principals aplicacions de l´energia solar tèrmica són les següents:

●  Producció d´Aigua Calenta Sanitària (ACS).

Les temperatures són de l´ordre de 40 a 50º. El tipus de col-lector més adequats són els de placa plana. Aquest tipus de col-lectors aprofiten no només la radiació directa si no també la radiació difusa, per tant aquests col-lectors treballen satisfactòriament els dies mig nuvolats.

    Amb un bon dimensionament de la instal-lació es poden aconseguir la demanda

      d´aigua calenta en més del 60% dels dies de l´any.

●  Escalfament de Piscines.

Aquest tipus d´instal-lacions són de tipus mixte, és a dir, dedicades a la producció d´ACS i a l´escalfament del vas de la piscina. Els requeriments de temperatura d´una piscina van, depenent del seu ús, des dels 22ºC d´ una piscina esportiva

fins als 30ºC a piscines per a nins.

●  Suport a la Calefacció.

També són un tipus d´instal-lacions mixtes (producció d´ACS i suport a la calefacció). L´energia solar també s´utilitza com a calefacció per sol radiant o fan coil, donant un gran estalvi en la despesa de combustible a la vivenda.

És convenient tenir en compte que els requeriments de temperatura de calefacció que podran proveir els col-lectors plans no seran superior al 45 o 50ºC.

●  Aplicacions de Refrigeració.

Aquesta és una de les aplicacions més interessant de l´energia solar tèrmica. Això és degut a que coincideixen la disponibilitat d´energia solar amb la necessitat.

Com més flux d´energia radiant arriba a un lloc, més altes són les temperatures ambientals i per tant, més es requereix la requereix a la refrigeració o refredament.

Tant el sistema de refrigeració per compressió com el d´absorció poden ser adaptats per a que funcionin amb energia solar.

El primer mitjançant la conversió de l´energia solar en energia mecànica o elèctrica per poder fer funcionar el compressor d´un sistema convencional.

El segon mitjançant la utilització directa de l´energia solar com a font d´energia tèrmica.