Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Llicències d'activitats

Tramitació Llicències d'Activitats

 

Llei 7/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d´instal-lació, accés i exercici d´activitats a les Illes Balears.

 

La present llei regula el règim jurídic i el procediment d´intervenció administrativa de les obres, la instal-lació,  l´obertura i l´exercici d´activitats, tant de titularitat pública com privada, així com les condicions dels establiments que acullin aquestes activitats.

La intervenció administrativa té com a finalitat garantir les condicions de seguretat de persones i béns, la salubritat, el desenvolupament sostenible i la preservació del medi ambient, l’ús racional dels recursos, la prevenció de riscos laborals, així com la defensa dels interessos de la infància, la joventut i la qualitat de vida de tots els ciutadans des de la solidaritat col·lectiva.

tramitacio llicencies activitat a mallorca

1.     Àmbit d’aplicació

 Queden sotmeses a aquesta llei totes les activitats i les infraestructures comunes, de titularitat pública o privada, susceptibles d’ocasionar molèsties, alterar les condicions de salubritat, causar danys al medi ambient o produir riscs a les persones o als béns que es desenvolupin o s’ubiquin a les Illes Balears, amb independència que les persones titulars o promotores siguin entitats públiques, persones físiques o jurídiques, i tinguin o no finalitat lucrativa, es facin en instal·lacions fixes, portàtils, desmuntables, de manera habitual o esporàdica i en espais oberts o tancats.

 

2.     S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

 

a-      Les activitats expressament excloses per una llei estatal o autonòmica.

b-     Les activitats afectes a la defensa nacional, a les forces i als cossos de seguretat de l’Estat, als cossos de la policia autonòmica, als de la policia local, a institucions penitenciàries i les que acreditin documentalment les normes o els tractats que emparen el seu dret a l’exclusió

c-     Els aparcaments vinculats a un únic habitatge. No s’exclouen de l’àmbit d’aplicació els aparcaments on hi hagi infraestructures comunes.

d-    Les instal·lacions tècniques no vinculades a una activitat i les vinculades a habitatges.

e-     La instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques, antenes de telefonia mòbil, estacions base de telefonia mòbil i similars, excepte les situades en edificis catalogats o que tenguin impacte en el patrimoni historicoartístic, i les que necessitin una avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre.

f-     Estades turístiques en habitatges.

g-     Oficines administratives de despatxos professionals que pertanyen a l’habitatge, de menys de 50 m útils afectes a l’activitat.

h-    Les activitats relacionades amb la destinació o la naturalesa de les finques a què es refereix l’article 21 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que es regiran per la seva normativa específica, llevat que es tracti d’activitats subjectes a una avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la seva normativa reguladora. L’administració trametrà les denúncies i qualssevol altres actuacions a l’administració competent en matèria d’agricultura perquè les resolgui.

i-      Les modalitats de venda ambulant.