Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Manteniment Industrial

Estudis Manteniment Industrial

 

En els sector del manteniment, realitzam revisions integrals, cercant la millora de les ràtios operatives, la disminució de costos, compliment de la normativa i la protecció del medi ambient.

Aplicam a la seva maquinària una gestió integrada del manteniment basada en els  nous conceptes  RCM (Reliability-Centered Maintenance, manteniment centrat en la fiabilitat) i el TPM (Total Productive Maintenance, manteniment en producció).

●    Manteniment RCM. És un procés per identificar les operacions que s´han de fer per a que un equip o sistema segueixi desenvolupant les funcions desitjades. S´Identifiquen una a una les possibilitats de fallida de cada element o equip.

       Aquesta tècnica es basa en la recerca de millora de resultats amb base en les següents   

      premisses:     

➢    Procés de Planificació. Establir una estratègia prèvia general dels principals paràmetres (costos, fiabilitat, etc.).

➢    Analitzar cada tipus de fallida o d´avaria, la manera en la que aquestes avaries es produeixen i com es tradueixen en costos i repercussions.

➢    Grups de Treball en RCM. Establir el grup de revisió de manteniment.

 

Manteniment Industrial

 

●    Manteniment TPM. És un sistema de gestió del manteniment que es basa, en implantar el manteniment autònom, que és dut a terme pels propis operaris de producció, la qual cosa implica la participació activa de tots els operaris.

      Aquest tipus de manteniment es basa, en funció de les definicions japoneses, en els 

     principis de “les Cinc S”:

➢    Seiri, Organització i Classificació. Cada lloc de treball ha de complir amb una organització associada a aquest tipus de manteniment.

➢    Seiton, Ordre. Ordenar els elements i recanvis necessaris per el lloc de treball.

➢    Seiso, Neteja i Inspecció. Aprofitament de les operacions de neteja que han de realitzar els operaris de producció per duu a terme les inspeccions.

➢    Seiketsu, Estandardització o Normalització. Les etiquetes, colors, etc. s´utilitzen com a eines que faciliten el manteniment autònom.          

➢    Shitsuke, Compliment o Disciplina. Les rutines de neteja i inspecció que es defineixin juntament amb producció són bàsics per a que l´àrea de treball estigui conforme amb els estàndards d’auto manteniment.

Per a dur a terme un bon manteniment, és absolutament necessari mesclar, interrelacionar i integrar aquests dos tipus de manteniment.