Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Ventilació

Ventilació d'Edificis  

 

  Per mantenir un ambient adequat a l´interior dels edificis és necessari controlar a més de  les variables higrotèrmiques del l´ambient, el moviment de l´aire i la seva qualitat a la zona normalment ocupada dels locals. Això és a causa a que les activitats que es desenvolupen en l´edifici i els materials utilitzats en la seva construcció, decoració i mobiliari, emeten substàncies que deterioren la qualitat de l´aire interior.

  El control de la qualitat de l´aire interior s´aconsegueix mitjançant la ventilació, que consisteix en substituir una part de l´aire interior dels locals (amb un elevat contingut en humitat, olors, fums…ect) per aire nou procedent de l´exterior.

  La qualitat de l´aire interior pels edificis on hi ha ocupació de persones ha de ser de tal  que, tenint en compte les emissions esperades des de les fonts interiors (metabolisme humà, activitats, processos, materials de construcció i materials de decoració i mobiliari) i del mateix sistema de ventilació, es pugui obtenir la qualitat demanada a l´aire interior.

ventilacio edificis a mallorca

 

Es pot distingir entre ventilació natural (només mitjançant l´ús de xemeneies de ventilació), ventilació forçada (quan s´empren aparells electromecànics) i ventilació híbrida (mitjançant l´ús d´extractors mecànics, que aspiren aire del local i l´evacuen a l´exterior, només quan les condicions de pressió i temperatura ambient no permeten la ventilació natural).

 

Sistemes de Control de la Qualitat de l´Aire Interior.

 

Les funcions principals dels sistemes de control de la qualitat de l´aire en els edificis són limitar l´entrada de contaminants exteriors dins de l´edifici i eliminar els contaminants generats anteriorment, reduint les concentracions a límits permissibles.

El control de la qualitat de l´aire es pot fer de vàries maneres, en funció de l´espai a condicionar:

●    Mitjançant Simples Sistemes de Ventilació. Quan hi ha poca exigència de ventilació. Aquests sistemes permeten la substitució de l´aire interior per aire exterior sense cap tipus de tractament.

●    Mitjançant Sistemes de Condicionament d´Aire. S´eliminen distints tipus de contaminants de l´aire exterior abans d´introduir-los en els espais interiors:

➢      Permeten la separació de partícules i aerosols (amb filtres especials)

➢      Permeten l´eliminació de contaminants químics gasosos.

>  Sistemes d´alta filtració. Només quan les exigències de qualitat de l´aire són molt altes. Eliminen pràcticament la totalitats dels contaminants exteriors i mantenen els contaminants generats a l´interior a nivells molt baixos.